Чланови Катедре за Минералне и рециклажне технологије се поред образовања одговарајућих кадрова из области припреме минералних сировина и рециклажних технологија и одрживог развоја баве и научно-истраживачким радом, како кроз учешће у великом броју међународних и домаћих пројеката, тако и кроз организовање симпозијума и издавање научно-стручних часописа.

 

Симпозијум „Рециклажне технологије и одрживи развој“ је први пут организован 2006. године као национални научни скуп са међународним учешћем, са намером да се формира форум за размену научних и стручних достигнућа у области актуелне проблематике рециклажних технологија и одрживог развоја. Од 2015. године симпозијум прераста у међународни и одржава се под називом International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development. Пратећи савремене трендове у области прераде како примарних минералних сировина тако и различитих врста отпада, тематика симпозијума се проширује па ће се 2019. године симпозијум први пут организовати под новим називом International Mineral Processing and Recycling Conference.

 

У оквиру симпозијума посебна пажња се посвећује развоју научног подмлатка, кроз организовање студентског симпозијума у оквиру кога студенти основних студија свих факултета из земље и иностранства имају прилику да прикажу стечена знања и резултате својих истраживања из области припреме минералних сировина, као и из области рециклажних технологија и одрживог развоја.

 

С намером да се рециклажи и одрживом развоју посвети посебна пажња, на Катедри за Минералне и рециклажне технологије се 2008. године покреће издавање новог националног часописа под називом Рециклажа и одрживи развој. С обзиром на универзалност и значај тематике којом се бави, часопис се од 2017. године издаје на енглеском језику под називом Recycling & Sustainable Development. Поред овог часописа, наставници са Катедре уређују и часопис Journal of Mining and Metallurgy: Section A .